Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

101101XXXX OR +1101101XXXX
101102XXXX OR +1101102XXXX
101103XXXX OR +1101103XXXX
101104XXXX OR +1101104XXXX
101105XXXX OR +1101105XXXX
101106XXXX OR +1101106XXXX
101107XXXX OR +1101107XXXX
101108XXXX OR +1101108XXXX
101109XXXX OR +1101109XXXX
101110XXXX OR +1101110XXXX
101111XXXX OR +1101111XXXX
101112XXXX OR +1101112XXXX
101113XXXX OR +1101113XXXX
101114XXXX OR +1101114XXXX
101115XXXX OR +1101115XXXX
101116XXXX OR +1101116XXXX
101117XXXX OR +1101117XXXX
101118XXXX OR +1101118XXXX
101119XXXX OR +1101119XXXX
101120XXXX OR +1101120XXXX
101121XXXX OR +1101121XXXX
101122XXXX OR +1101122XXXX
101123XXXX OR +1101123XXXX
101124XXXX OR +1101124XXXX
101125XXXX OR +1101125XXXX
101126XXXX OR +1101126XXXX
101127XXXX OR +1101127XXXX
101128XXXX OR +1101128XXXX
101129XXXX OR +1101129XXXX
101130XXXX OR +1101130XXXX
101131XXXX OR +1101131XXXX
101132XXXX OR +1101132XXXX
101133XXXX OR +1101133XXXX
101134XXXX OR +1101134XXXX
101135XXXX OR +1101135XXXX
101136XXXX OR +1101136XXXX
101137XXXX OR +1101137XXXX
101138XXXX OR +1101138XXXX
101139XXXX OR +1101139XXXX
101140XXXX OR +1101140XXXX
101141XXXX OR +1101141XXXX
101142XXXX OR +1101142XXXX
101143XXXX OR +1101143XXXX
101144XXXX OR +1101144XXXX
101145XXXX OR +1101145XXXX
101146XXXX OR +1101146XXXX
101147XXXX OR +1101147XXXX
101148XXXX OR +1101148XXXX
101149XXXX OR +1101149XXXX
101150XXXX OR +1101150XXXX
101151XXXX OR +1101151XXXX
101152XXXX OR +1101152XXXX
101153XXXX OR +1101153XXXX
101154XXXX OR +1101154XXXX
101155XXXX OR +1101155XXXX
101156XXXX OR +1101156XXXX
101157XXXX OR +1101157XXXX
101158XXXX OR +1101158XXXX
101159XXXX OR +1101159XXXX
101160XXXX OR +1101160XXXX
101161XXXX OR +1101161XXXX
101162XXXX OR +1101162XXXX
101163XXXX OR +1101163XXXX
101164XXXX OR +1101164XXXX
101165XXXX OR +1101165XXXX
101166XXXX OR +1101166XXXX
101167XXXX OR +1101167XXXX
101168XXXX OR +1101168XXXX
101169XXXX OR +1101169XXXX
101170XXXX OR +1101170XXXX
101171XXXX OR +1101171XXXX
101172XXXX OR +1101172XXXX
101173XXXX OR +1101173XXXX
101174XXXX OR +1101174XXXX
101175XXXX OR +1101175XXXX
101176XXXX OR +1101176XXXX
101177XXXX OR +1101177XXXX
101178XXXX OR +1101178XXXX
101179XXXX OR +1101179XXXX
101180XXXX OR +1101180XXXX
101181XXXX OR +1101181XXXX
101182XXXX OR +1101182XXXX
101183XXXX OR +1101183XXXX
101184XXXX OR +1101184XXXX
101185XXXX OR +1101185XXXX
101186XXXX OR +1101186XXXX
101187XXXX OR +1101187XXXX
101188XXXX OR +1101188XXXX
101189XXXX OR +1101189XXXX
101190XXXX OR +1101190XXXX
101191XXXX OR +1101191XXXX
101192XXXX OR +1101192XXXX
101193XXXX OR +1101193XXXX
101194XXXX OR +1101194XXXX
101195XXXX OR +1101195XXXX
101196XXXX OR +1101196XXXX
101197XXXX OR +1101197XXXX
101198XXXX OR +1101198XXXX
101199XXXX OR +1101199XXXX