Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

101001XXXX OR +1101001XXXX
101002XXXX OR +1101002XXXX
101003XXXX OR +1101003XXXX
101004XXXX OR +1101004XXXX
101005XXXX OR +1101005XXXX
101006XXXX OR +1101006XXXX
101007XXXX OR +1101007XXXX
101008XXXX OR +1101008XXXX
101009XXXX OR +1101009XXXX
101010XXXX OR +1101010XXXX
101011XXXX OR +1101011XXXX
101012XXXX OR +1101012XXXX
101013XXXX OR +1101013XXXX
101014XXXX OR +1101014XXXX
101015XXXX OR +1101015XXXX
101016XXXX OR +1101016XXXX
101017XXXX OR +1101017XXXX
101018XXXX OR +1101018XXXX
101019XXXX OR +1101019XXXX
101020XXXX OR +1101020XXXX
101021XXXX OR +1101021XXXX
101022XXXX OR +1101022XXXX
101023XXXX OR +1101023XXXX
101024XXXX OR +1101024XXXX
101025XXXX OR +1101025XXXX
101026XXXX OR +1101026XXXX
101027XXXX OR +1101027XXXX
101028XXXX OR +1101028XXXX
101029XXXX OR +1101029XXXX
101030XXXX OR +1101030XXXX
101031XXXX OR +1101031XXXX
101032XXXX OR +1101032XXXX
101033XXXX OR +1101033XXXX
101034XXXX OR +1101034XXXX
101035XXXX OR +1101035XXXX
101036XXXX OR +1101036XXXX
101037XXXX OR +1101037XXXX
101038XXXX OR +1101038XXXX
101039XXXX OR +1101039XXXX
101040XXXX OR +1101040XXXX
101041XXXX OR +1101041XXXX
101042XXXX OR +1101042XXXX
101043XXXX OR +1101043XXXX
101044XXXX OR +1101044XXXX
101045XXXX OR +1101045XXXX
101046XXXX OR +1101046XXXX
101047XXXX OR +1101047XXXX
101048XXXX OR +1101048XXXX
101049XXXX OR +1101049XXXX
101050XXXX OR +1101050XXXX
101051XXXX OR +1101051XXXX
101052XXXX OR +1101052XXXX
101053XXXX OR +1101053XXXX
101054XXXX OR +1101054XXXX
101055XXXX OR +1101055XXXX
101056XXXX OR +1101056XXXX
101057XXXX OR +1101057XXXX
101058XXXX OR +1101058XXXX
101059XXXX OR +1101059XXXX
101060XXXX OR +1101060XXXX
101061XXXX OR +1101061XXXX
101062XXXX OR +1101062XXXX
101063XXXX OR +1101063XXXX
101064XXXX OR +1101064XXXX
101065XXXX OR +1101065XXXX
101066XXXX OR +1101066XXXX
101067XXXX OR +1101067XXXX
101068XXXX OR +1101068XXXX
101069XXXX OR +1101069XXXX
101070XXXX OR +1101070XXXX
101071XXXX OR +1101071XXXX
101072XXXX OR +1101072XXXX
101073XXXX OR +1101073XXXX
101074XXXX OR +1101074XXXX
101075XXXX OR +1101075XXXX
101076XXXX OR +1101076XXXX
101077XXXX OR +1101077XXXX
101078XXXX OR +1101078XXXX
101079XXXX OR +1101079XXXX
101080XXXX OR +1101080XXXX
101081XXXX OR +1101081XXXX
101082XXXX OR +1101082XXXX
101083XXXX OR +1101083XXXX
101084XXXX OR +1101084XXXX
101085XXXX OR +1101085XXXX
101086XXXX OR +1101086XXXX
101087XXXX OR +1101087XXXX
101088XXXX OR +1101088XXXX
101089XXXX OR +1101089XXXX
101090XXXX OR +1101090XXXX
101091XXXX OR +1101091XXXX
101092XXXX OR +1101092XXXX
101093XXXX OR +1101093XXXX
101094XXXX OR +1101094XXXX
101095XXXX OR +1101095XXXX
101096XXXX OR +1101096XXXX
101097XXXX OR +1101097XXXX
101098XXXX OR +1101098XXXX
101099XXXX OR +1101099XXXX