Dunbarton Telephone Company Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Dunbarton Telephone Company -- 2011 -- +12011
Dunbarton Telephone Company -- 2023 -- +12023
Dunbarton Telephone Company -- 2543 -- +12543
Dunbarton Telephone Company -- 2771 -- +12771
Dunbarton Telephone Company -- 3171 -- +13171
Dunbarton Telephone Company -- 4214 -- +14214
Dunbarton Telephone Company -- 4299 -- +14299
Dunbarton Telephone Company -- 4326 -- +14326
Dunbarton Telephone Company -- 4415 -- +14415
Dunbarton Telephone Company -- 5059 -- +15059
Dunbarton Telephone Company -- 5134 -- +15134
Dunbarton Telephone Company -- 7280 -- +17280
Dunbarton Telephone Company -- 7375 -- +17375
Dunbarton Telephone Company -- 7580 -- +17580
Dunbarton Telephone Company -- 7690 -- +17690
Dunbarton Telephone Company -- 7741 -- +17741
Dunbarton Telephone Company -- 8099 -- +18099
Dunbarton Telephone Company -- 8858 -- +18858
Dunbarton Telephone Company -- 9198 -- +19198
Dunbarton Telephone Company -- 9266 -- +19266