DataPass Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

DataPass -- 2454 -- +12454
DataPass -- 2767 -- +12767
DataPass -- 2915 -- +12915
DataPass -- 4363 -- +14363
DataPass -- 4577 -- +14577
DataPass -- 4659 -- +14659
DataPass -- 4771 -- +14771
DataPass -- 4825 -- +14825
DataPass -- 5294 -- +15294
DataPass -- 5887 -- +15887
DataPass -- 6126 -- +16126
DataPass -- 6554 -- +16554
DataPass -- 7208 -- +17208
DataPass -- 7228 -- +17228
DataPass -- 7426 -- +17426
DataPass -- 7704 -- +17704
DataPass -- 8088 -- +18088
DataPass -- 8512 -- +18512
DataPass -- 8629 -- +18629
DataPass -- 8633 -- +18633
DataPass -- 9132 -- +19132
DataPass -- 9408 -- +19408
DataPass -- 9616 -- +19616
DataPass -- 9833 -- +19833