Anchorage Telephone Utility Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Anchorage Telephone Utility -- 2340 -- +12340
Anchorage Telephone Utility -- 2575 -- +12575
Anchorage Telephone Utility -- 2681 -- +12681
Anchorage Telephone Utility -- 3078 -- +13078
Anchorage Telephone Utility -- 4120 -- +14120
Anchorage Telephone Utility -- 4324 -- +14324
Anchorage Telephone Utility -- 4491 -- +14491
Anchorage Telephone Utility -- 5012 -- +15012
Anchorage Telephone Utility -- 5567 -- +15567
Anchorage Telephone Utility -- 6082 -- +16082
Anchorage Telephone Utility -- 6490 -- +16490
Anchorage Telephone Utility -- 6646 -- +16646
Anchorage Telephone Utility -- 7109 -- +17109
Anchorage Telephone Utility -- 7762 -- +17762
Anchorage Telephone Utility -- 8084 -- +18084
Anchorage Telephone Utility -- 8114 -- +18114
Anchorage Telephone Utility -- 8535 -- +18535
Anchorage Telephone Utility -- 8679 -- +18679
Anchorage Telephone Utility -- 9321 -- +19321
Anchorage Telephone Utility -- 9804 -- +19804