Cellcom Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Cellcom -- 2212 -- +12212
Cellcom -- 2342 -- +12342
Cellcom -- 2481 -- +12481
Cellcom -- 2573 -- +12573
Cellcom -- 2981 -- +12981
Cellcom -- 3027 -- +13027
Cellcom -- 3037 -- +13037
Cellcom -- 3097 -- +13097
Cellcom -- 3249 -- +13249
Cellcom -- 3271 -- +13271
Cellcom -- 4181 -- +14181
Cellcom -- 5004 -- +15004
Cellcom -- 6185 -- +16185
Cellcom -- 6231 -- +16231
Cellcom -- 6248 -- +16248
Cellcom -- 6353 -- +16353
Cellcom -- 6518 -- +16518
Cellcom -- 6762 -- +16762
Cellcom -- 7113 -- +17113
Cellcom -- 7536 -- +17536
Cellcom -- 8002 -- +18002
Cellcom -- 8104 -- +18104
Cellcom -- 8201 -- +18201
Cellcom -- 8485 -- +18485
Cellcom -- 9079 -- +19079
Cellcom -- 9095 -- +19095