BYO Wireless Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

BYO Wireless -- 2040 -- +12040
BYO Wireless -- 2058 -- +12058
BYO Wireless -- 2426 -- +12426
BYO Wireless -- 2971 -- +12971
BYO Wireless -- 3197 -- +13197
BYO Wireless -- 3208 -- +13208
BYO Wireless -- 3261 -- +13261
BYO Wireless -- 3530 -- +13530
BYO Wireless -- 4648 -- +14648
BYO Wireless -- 4651 -- +14651
BYO Wireless -- 5542 -- +15542
BYO Wireless -- 5847 -- +15847
BYO Wireless -- 6623 -- +16623
BYO Wireless -- 7711 -- +17711
BYO Wireless -- 8146 -- +18146
BYO Wireless -- 8370 -- +18370
BYO Wireless -- 8387 -- +18387
BYO Wireless -- 8568 -- +18568
BYO Wireless -- 8705 -- +18705
BYO Wireless -- 8837 -- +18837
BYO Wireless -- 9149 -- +19149
BYO Wireless -- 9707 -- +19707