BuckeyeTel Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

BuckeyeTel -- 2149 -- +12149
BuckeyeTel -- 2156 -- +12156
BuckeyeTel -- 2910 -- +12910
BuckeyeTel -- 3105 -- +13105
BuckeyeTel -- 3178 -- +13178
BuckeyeTel -- 3467 -- +13467
BuckeyeTel -- 3639 -- +13639
BuckeyeTel -- 4144 -- +14144
BuckeyeTel -- 5045 -- +15045
BuckeyeTel -- 6617 -- +16617
BuckeyeTel -- 6877 -- +16877
BuckeyeTel -- 7556 -- +17556
BuckeyeTel -- 7831 -- +17831
BuckeyeTel -- 8677 -- +18677
BuckeyeTel -- 8834 -- +18834
BuckeyeTel -- 8846 -- +18846
BuckeyeTel -- 9440 -- +19440
BuckeyeTel -- 9700 -- +19700