Zapp Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Zapp -- 2943 -- +12943
Zapp -- 3255 -- +13255
Zapp -- 3277 -- +13277
Zapp -- 4240 -- +14240
Zapp -- 4603 -- +14603
Zapp -- 4751 -- +14751
Zapp -- 5248 -- +15248
Zapp -- 6032 -- +16032
Zapp -- 6048 -- +16048
Zapp -- 7434 -- +17434
Zapp -- 7457 -- +17457
Zapp -- 7488 -- +17488
Zapp -- 7671 -- +17671
Zapp -- 7678 -- +17678
Zapp -- 8539 -- +18539
Zapp -- 8798 -- +18798
Zapp -- 9572 -- +19572
Zapp -- 9663 -- +19663