Verizon Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Verizon -- 2107 -- +12107
Verizon -- 2177 -- +12177
Verizon -- 3041 -- +13041
Verizon -- 3121 -- +13121
Verizon -- 3259 -- +13259
Verizon -- 4094 -- +14094
Verizon -- 4115 -- +14115
Verizon -- 4438 -- +14438
Verizon -- 4622 -- +14622
Verizon -- 4645 -- +14645
Verizon -- 4665 -- +14665
Verizon -- 7456 -- +17456
Verizon -- 7463 -- +17463
Verizon -- 7512 -- +17512
Verizon -- 8490 -- +18490
Verizon -- 8573 -- +18573
Verizon -- 9097 -- +19097
Verizon -- 9265 -- +19265
Verizon -- 9479 -- +19479