UVA Mobile Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

UVA Mobile -- 2768 -- +12768
UVA Mobile -- 2932 -- +12932
UVA Mobile -- 4078 -- +14078
UVA Mobile -- 4334 -- +14334
UVA Mobile -- 4670 -- +14670
UVA Mobile -- 5673 -- +15673
UVA Mobile -- 5695 -- +15695
UVA Mobile -- 5756 -- +15756
UVA Mobile -- 6658 -- +16658
UVA Mobile -- 7679 -- +17679
UVA Mobile -- 7705 -- +17705
UVA Mobile -- 7867 -- +17867
UVA Mobile -- 8218 -- +18218
UVA Mobile -- 8601 -- +18601
UVA Mobile -- 8877 -- +18877
UVA Mobile -- 9044 -- +19044
UVA Mobile -- 9470 -- +19470
UVA Mobile -- 9610 -- +19610
UVA Mobile -- 9871 -- +19871