UppWireless Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

UppWireless -- 2577 -- +12577
UppWireless -- 3860 -- +13860
UppWireless -- 4171 -- +14171
UppWireless -- 4255 -- +14255
UppWireless -- 5156 -- +15156
UppWireless -- 5606 -- +15606
UppWireless -- 5607 -- +15607
UppWireless -- 6027 -- +16027
UppWireless -- 6201 -- +16201
UppWireless -- 6325 -- +16325
UppWireless -- 6355 -- +16355
UppWireless -- 7306 -- +17306
UppWireless -- 7541 -- +17541
UppWireless -- 7803 -- +17803
UppWireless -- 7815 -- +17815
UppWireless -- 8043 -- +18043
UppWireless -- 8202 -- +18202
UppWireless -- 8398 -- +18398
UppWireless -- 8579 -- +18579
UppWireless -- 9215 -- +19215
UppWireless -- 9234 -- +19234
UppWireless -- 9286 -- +19286
UppWireless -- 9522 -- +19522