UBTA-UBET Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

UBTA-UBET -- 2207 -- +12207
UBTA-UBET -- 2453 -- +12453
UBTA-UBET -- 2791 -- +12791
UBTA-UBET -- 3303 -- +13303
UBTA-UBET -- 3396 -- +13396
UBTA-UBET -- 3452 -- +13452
UBTA-UBET -- 4432 -- +14432
UBTA-UBET -- 4573 -- +14573
UBTA-UBET -- 4748 -- +14748
UBTA-UBET -- 4883 -- +14883
UBTA-UBET -- 6391 -- +16391
UBTA-UBET -- 6759 -- +16759
UBTA-UBET -- 6858 -- +16858
UBTA-UBET -- 7681 -- +17681
UBTA-UBET -- 7804 -- +17804
UBTA-UBET -- 7876 -- +17876
UBTA-UBET -- 8345 -- +18345
UBTA-UBET -- 8354 -- +18354
UBTA-UBET -- 9121 -- +19121
UBTA-UBET -- 9762 -- +19762