tw telecom Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

tw telecom -- 2124 -- +12124
tw telecom -- 2496 -- +12496
tw telecom -- 2861 -- +12861
tw telecom -- 3184 -- +13184
tw telecom -- 3272 -- +13272
tw telecom -- 3533 -- +13533
tw telecom -- 3828 -- +13828
tw telecom -- 4193 -- +14193
tw telecom -- 4325 -- +14325
tw telecom -- 5523 -- +15523
tw telecom -- 6124 -- +16124
tw telecom -- 6500 -- +16500
tw telecom -- 7642 -- +17642
tw telecom -- 8055 -- +18055
tw telecom -- 8171 -- +18171
tw telecom -- 8799 -- +18799
tw telecom -- 9712 -- +19712