Three Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Three -- 2643 -- +12643
Three -- 2955 -- +12955
Three -- 3024 -- +13024
Three -- 4273 -- +14273
Three -- 4513 -- +14513
Three -- 5361 -- +15361
Three -- 5822 -- +15822
Three -- 6240 -- +16240
Three -- 6277 -- +16277
Three -- 6297 -- +16297
Three -- 6439 -- +16439
Three -- 6687 -- +16687
Three -- 6742 -- +16742
Three -- 6796 -- +16796
Three -- 8164 -- +18164
Three -- 8463 -- +18463
Three -- 8897 -- +18897
Three -- 9216 -- +19216