TelNet Worldwide Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

TelNet Worldwide -- 2873 -- +12873
TelNet Worldwide -- 4035 -- +14035
TelNet Worldwide -- 4146 -- +14146
TelNet Worldwide -- 4156 -- +14156
TelNet Worldwide -- 4392 -- +14392
TelNet Worldwide -- 4401 -- +14401
TelNet Worldwide -- 4769 -- +14769
TelNet Worldwide -- 5709 -- +15709
TelNet Worldwide -- 5774 -- +15774
TelNet Worldwide -- 6159 -- +16159
TelNet Worldwide -- 6417 -- +16417
TelNet Worldwide -- 6483 -- +16483
TelNet Worldwide -- 6550 -- +16550
TelNet Worldwide -- 7264 -- +17264
TelNet Worldwide -- 7385 -- +17385
TelNet Worldwide -- 7614 -- +17614
TelNet Worldwide -- 7687 -- +17687
TelNet Worldwide -- 7788 -- +17788
TelNet Worldwide -- 8312 -- +18312
TelNet Worldwide -- 8560 -- +18560
TelNet Worldwide -- 8865 -- +18865
TelNet Worldwide -- 9399 -- +19399