TalkForGood Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

TalkForGood -- 2512 -- +12512
TalkForGood -- 2695 -- +12695
TalkForGood -- 3042 -- +13042
TalkForGood -- 3085 -- +13085
TalkForGood -- 3334 -- +13334
TalkForGood -- 3531 -- +13531
TalkForGood -- 4709 -- +14709
TalkForGood -- 5184 -- +15184
TalkForGood -- 5290 -- +15290
TalkForGood -- 6011 -- +16011
TalkForGood -- 6411 -- +16411
TalkForGood -- 6586 -- +16586
TalkForGood -- 6606 -- +16606
TalkForGood -- 6799 -- +16799
TalkForGood -- 7535 -- +17535
TalkForGood -- 7653 -- +17653
TalkForGood -- 8272 -- +18272
TalkForGood -- 8385 -- +18385
TalkForGood -- 8583 -- +18583
TalkForGood -- 9001 -- +19001
TalkForGood -- 9711 -- +19711