Sprint Verizon Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Sprint Verizon -- 2899 -- +12899
Sprint Verizon -- 3619 -- +13619
Sprint Verizon -- 3800 -- +13800
Sprint Verizon -- 4045 -- +14045
Sprint Verizon -- 4638 -- +14638
Sprint Verizon -- 4704 -- +14704
Sprint Verizon -- 4781 -- +14781
Sprint Verizon -- 5556 -- +15556
Sprint Verizon -- 6020 -- +16020
Sprint Verizon -- 6364 -- +16364
Sprint Verizon -- 6510 -- +16510
Sprint Verizon -- 6516 -- +16516
Sprint Verizon -- 6738 -- +16738
Sprint Verizon -- 6770 -- +16770
Sprint Verizon -- 7202 -- +17202
Sprint Verizon -- 7222 -- +17222
Sprint Verizon -- 7377 -- +17377
Sprint Verizon -- 7613 -- +17613
Sprint Verizon -- 8158 -- +18158
Sprint Verizon -- 8251 -- +18251
Sprint Verizon -- 9421 -- +19421
Sprint Verizon -- 9620 -- +19620
Sprint Verizon -- 9806 -- +19806