Sprint Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Sprint -- 2414 -- +12414
Sprint -- 2818 -- +12818
Sprint -- 3327 -- +13327
Sprint -- 3388 -- +13388
Sprint -- 3669 -- +13669
Sprint -- 4006 -- +14006
Sprint -- 4065 -- +14065
Sprint -- 4290 -- +14290
Sprint -- 4534 -- +14534
Sprint -- 4543 -- +14543
Sprint -- 4733 -- +14733
Sprint -- 4852 -- +14852
Sprint -- 5801 -- +15801
Sprint -- 6055 -- +16055
Sprint -- 6179 -- +16179
Sprint -- 6745 -- +16745
Sprint -- 7186 -- +17186
Sprint -- 7472 -- +17472