Solavei Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Solavei -- 2044 -- +12044
Solavei -- 2521 -- +12521
Solavei -- 2900 -- +12900
Solavei -- 4237 -- +14237
Solavei -- 4879 -- +14879
Solavei -- 5050 -- +15050
Solavei -- 5468 -- +15468
Solavei -- 6343 -- +16343
Solavei -- 6693 -- +16693
Solavei -- 7078 -- +17078
Solavei -- 7483 -- +17483
Solavei -- 7691 -- +17691
Solavei -- 8527 -- +18527
Solavei -- 8551 -- +18551
Solavei -- 8697 -- +18697
Solavei -- 8874 -- +18874