Shentel Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Shentel -- 2722 -- +12722
Shentel -- 3400 -- +13400
Shentel -- 3563 -- +13563
Shentel -- 3607 -- +13607
Shentel -- 4220 -- +14220
Shentel -- 4435 -- +14435
Shentel -- 4476 -- +14476
Shentel -- 5349 -- +15349
Shentel -- 5574 -- +15574
Shentel -- 6022 -- +16022
Shentel -- 6129 -- +16129
Shentel -- 6569 -- +16569
Shentel -- 7023 -- +17023
Shentel -- 7041 -- +17041
Shentel -- 7251 -- +17251
Shentel -- 8003 -- +18003
Shentel -- 8349 -- +18349
Shentel -- 8518 -- +18518
Shentel -- 8576 -- +18576
Shentel -- 8702 -- +18702