Shaka Mobile Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Shaka Mobile -- 2123 -- +12123
Shaka Mobile -- 2235 -- +12235
Shaka Mobile -- 2990 -- +12990
Shaka Mobile -- 3185 -- +13185
Shaka Mobile -- 3899 -- +13899
Shaka Mobile -- 4389 -- +14389
Shaka Mobile -- 4572 -- +14572
Shaka Mobile -- 4887 -- +14887
Shaka Mobile -- 5272 -- +15272
Shaka Mobile -- 5340 -- +15340
Shaka Mobile -- 5796 -- +15796
Shaka Mobile -- 6183 -- +16183
Shaka Mobile -- 7421 -- +17421
Shaka Mobile -- 7598 -- +17598
Shaka Mobile -- 7817 -- +17817
Shaka Mobile -- 8032 -- +18032
Shaka Mobile -- 9032 -- +19032
Shaka Mobile -- 9064 -- +19064
Shaka Mobile -- 9597 -- +19597
Shaka Mobile -- 9697 -- +19697