RangaTel Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

RangaTel -- 2700 -- +12700
RangaTel -- 3338 -- +13338
RangaTel -- 3509 -- +13509
RangaTel -- 3550 -- +13550
RangaTel -- 3606 -- +13606
RangaTel -- 3821 -- +13821
RangaTel -- 4434 -- +14434
RangaTel -- 4549 -- +14549
RangaTel -- 5175 -- +15175
RangaTel -- 5389 -- +15389
RangaTel -- 5405 -- +15405
RangaTel -- 5472 -- +15472
RangaTel -- 6119 -- +16119
RangaTel -- 6218 -- +16218
RangaTel -- 6521 -- +16521
RangaTel -- 6551 -- +16551
RangaTel -- 7632 -- +17632
RangaTel -- 7718 -- +17718
RangaTel -- 8247 -- +18247
RangaTel -- 8346 -- +18346
RangaTel -- 8447 -- +18447
RangaTel -- 9453 -- +19453