Phonata Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Phonata -- 2133 -- +12133
Phonata -- 2636 -- +12636
Phonata -- 3540 -- +13540
Phonata -- 3578 -- +13578
Phonata -- 4285 -- +14285
Phonata -- 4554 -- +14554
Phonata -- 4795 -- +14795
Phonata -- 5069 -- +15069
Phonata -- 5078 -- +15078
Phonata -- 5114 -- +15114
Phonata -- 5242 -- +15242
Phonata -- 5540 -- +15540
Phonata -- 5594 -- +15594
Phonata -- 7102 -- +17102
Phonata -- 7178 -- +17178
Phonata -- 7382 -- +17382
Phonata -- 8206 -- +18206
Phonata -- 8401 -- +18401
Phonata -- 8436 -- +18436
Phonata -- 8503 -- +18503
Phonata -- 8850 -- +18850
Phonata -- 9034 -- +19034
Phonata -- 9098 -- +19098