PanTerra Networks Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

PanTerra Networks -- 2049 -- +12049
PanTerra Networks -- 2435 -- +12435
PanTerra Networks -- 2545 -- +12545
PanTerra Networks -- 2569 -- +12569
PanTerra Networks -- 2872 -- +12872
PanTerra Networks -- 2874 -- +12874
PanTerra Networks -- 2896 -- +12896
PanTerra Networks -- 2974 -- +12974
PanTerra Networks -- 4773 -- +14773
PanTerra Networks -- 4787 -- +14787
PanTerra Networks -- 5006 -- +15006
PanTerra Networks -- 5566 -- +15566
PanTerra Networks -- 5768 -- +15768
PanTerra Networks -- 6476 -- +16476
PanTerra Networks -- 6741 -- +16741
PanTerra Networks -- 7171 -- +17171
PanTerra Networks -- 7387 -- +17387
PanTerra Networks -- 8724 -- +18724
PanTerra Networks -- 8868 -- +18868
PanTerra Networks -- 9197 -- +19197