Optimum Voice Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Optimum Voice -- 2249 -- +12249
Optimum Voice -- 2255 -- +12255
Optimum Voice -- 2945 -- +12945
Optimum Voice -- 2988 -- +12988
Optimum Voice -- 3377 -- +13377
Optimum Voice -- 3898 -- +13898
Optimum Voice -- 4122 -- +14122
Optimum Voice -- 4347 -- +14347
Optimum Voice -- 4522 -- +14522
Optimum Voice -- 4731 -- +14731
Optimum Voice -- 5210 -- +15210
Optimum Voice -- 6114 -- +16114
Optimum Voice -- 6123 -- +16123
Optimum Voice -- 6226 -- +16226
Optimum Voice -- 6725 -- +16725
Optimum Voice -- 7505 -- +17505
Optimum Voice -- 8095 -- +18095
Optimum Voice -- 8553 -- +18553
Optimum Voice -- 8585 -- +18585
Optimum Voice -- 8720 -- +18720
Optimum Voice -- 9027 -- +19027
Optimum Voice -- 9492 -- +19492