nTelos Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

nTelos -- 2077 -- +12077
nTelos -- 2757 -- +12757
nTelos -- 2908 -- +12908
nTelos -- 3169 -- +13169
nTelos -- 3281 -- +13281
nTelos -- 3454 -- +13454
nTelos -- 3469 -- +13469
nTelos -- 4012 -- +14012
nTelos -- 4114 -- +14114
nTelos -- 4482 -- +14482
nTelos -- 5720 -- +15720
nTelos -- 6433 -- +16433
nTelos -- 6592 -- +16592
nTelos -- 6593 -- +16593
nTelos -- 7503 -- +17503
nTelos -- 7511 -- +17511
nTelos -- 8093 -- +18093
nTelos -- 8222 -- +18222
nTelos -- 8699 -- +18699
nTelos -- 9075 -- +19075
nTelos -- 9122 -- +19122
nTelos -- 9230 -- +19230
nTelos -- 9315 -- +19315