NMobile Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

NMobile -- 2216 -- +12216
NMobile -- 2254 -- +12254
NMobile -- 2687 -- +12687
NMobile -- 2898 -- +12898
NMobile -- 2980 -- +12980
NMobile -- 3074 -- +13074
NMobile -- 3412 -- +13412
NMobile -- 4304 -- +14304
NMobile -- 5017 -- +15017
NMobile -- 5116 -- +15116
NMobile -- 5269 -- +15269
NMobile -- 6735 -- +16735
NMobile -- 7285 -- +17285
NMobile -- 8094 -- +18094
NMobile -- 8469 -- +18469
NMobile -- 8522 -- +18522
NMobile -- 8618 -- +18618
NMobile -- 8646 -- +18646
NMobile -- 8672 -- +18672
NMobile -- 8838 -- +18838
NMobile -- 9695 -- +19695
NMobile -- 9842 -- +19842