Nextiva Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Nextiva -- 2431 -- +12431
Nextiva -- 2541 -- +12541
Nextiva -- 3175 -- +13175
Nextiva -- 4423 -- +14423
Nextiva -- 4722 -- +14722
Nextiva -- 5099 -- +15099
Nextiva -- 5461 -- +15461
Nextiva -- 5705 -- +15705
Nextiva -- 5744 -- +15744
Nextiva -- 6160 -- +16160
Nextiva -- 6341 -- +16341
Nextiva -- 6397 -- +16397
Nextiva -- 6431 -- +16431
Nextiva -- 6758 -- +16758
Nextiva -- 6781 -- +16781
Nextiva -- 7400 -- +17400
Nextiva -- 7416 -- +17416
Nextiva -- 7460 -- +17460
Nextiva -- 9557 -- +19557
Nextiva -- 9565 -- +19565
Nextiva -- 9623 -- +19623