Movida Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Movida -- 2886 -- +12886
Movida -- 2941 -- +12941
Movida -- 3040 -- +13040
Movida -- 3155 -- +13155
Movida -- 3426 -- +13426
Movida -- 3441 -- +13441
Movida -- 3655 -- +13655
Movida -- 3896 -- +13896
Movida -- 5797 -- +15797
Movida -- 5828 -- +15828
Movida -- 6595 -- +16595
Movida -- 6690 -- +16690
Movida -- 7006 -- +17006
Movida -- 7394 -- +17394
Movida -- 7523 -- +17523
Movida -- 8123 -- +18123
Movida -- 8126 -- +18126
Movida -- 8487 -- +18487
Movida -- 9281 -- +19281