MobileNation Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

MobileNation -- 2020 -- +12020
MobileNation -- 2516 -- +12516
MobileNation -- 3409 -- +13409
MobileNation -- 4889 -- +14889
MobileNation -- 5791 -- +15791
MobileNation -- 5852 -- +15852
MobileNation -- 6024 -- +16024
MobileNation -- 6187 -- +16187
MobileNation -- 6207 -- +16207
MobileNation -- 6716 -- +16716
MobileNation -- 7029 -- +17029
MobileNation -- 7371 -- +17371
MobileNation -- 7458 -- +17458
MobileNation -- 7538 -- +17538
MobileNation -- 8097 -- +18097
MobileNation -- 8564 -- +18564
MobileNation -- 8831 -- +18831
MobileNation -- 9501 -- +19501
MobileNation -- 9576 -- +19576
MobileNation -- 9645 -- +19645
MobileNation -- 9755 -- +19755
MobileNation -- 9853 -- +19853