Mingo Wireless Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Mingo Wireless -- 2050 -- +12050
Mingo Wireless -- 2194 -- +12194
Mingo Wireless -- 2234 -- +12234
Mingo Wireless -- 2271 -- +12271
Mingo Wireless -- 4880 -- +14880
Mingo Wireless -- 5537 -- +15537
Mingo Wireless -- 5798 -- +15798
Mingo Wireless -- 6153 -- +16153
Mingo Wireless -- 6333 -- +16333
Mingo Wireless -- 6602 -- +16602
Mingo Wireless -- 7214 -- +17214
Mingo Wireless -- 7707 -- +17707
Mingo Wireless -- 7760 -- +17760
Mingo Wireless -- 7806 -- +17806
Mingo Wireless -- 7819 -- +17819
Mingo Wireless -- 8248 -- +18248
Mingo Wireless -- 9037 -- +19037
Mingo Wireless -- 9364 -- +19364
Mingo Wireless -- 9416 -- +19416
Mingo Wireless -- 9551 -- +19551
Mingo Wireless -- 9658 -- +19658