MetroPCS Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

MetroPCS -- 2019 -- +12019
MetroPCS -- 3044 -- +13044
MetroPCS -- 4253 -- +14253
MetroPCS -- 4261 -- +14261
MetroPCS -- 4429 -- +14429
MetroPCS -- 4540 -- +14540
MetroPCS -- 4679 -- +14679
MetroPCS -- 5586 -- +15586
MetroPCS -- 5840 -- +15840
MetroPCS -- 6242 -- +16242
MetroPCS -- 6267 -- +16267
MetroPCS -- 6366 -- +16366
MetroPCS -- 7010 -- +17010
MetroPCS -- 7631 -- +17631
MetroPCS -- 7735 -- +17735
MetroPCS -- 7781 -- +17781
MetroPCS -- 8061 -- +18061
MetroPCS -- 8610 -- +18610
MetroPCS -- 9316 -- +19316
MetroPCS -- 9584 -- +19584
MetroPCS -- 9785 -- +19785
MetroPCS -- 9882 -- +19882