Lumos Networks Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Lumos Networks -- 2114 -- +12114
Lumos Networks -- 2741 -- +12741
Lumos Networks -- 2942 -- +12942
Lumos Networks -- 3079 -- +13079
Lumos Networks -- 3582 -- +13582
Lumos Networks -- 4418 -- +14418
Lumos Networks -- 4744 -- +14744
Lumos Networks -- 5108 -- +15108
Lumos Networks -- 5293 -- +15293
Lumos Networks -- 6866 -- +16866
Lumos Networks -- 7383 -- +17383
Lumos Networks -- 7448 -- +17448
Lumos Networks -- 8081 -- +18081
Lumos Networks -- 8317 -- +18317
Lumos Networks -- 8396 -- +18396
Lumos Networks -- 8565 -- +18565
Lumos Networks -- 8800 -- +18800
Lumos Networks -- 8863 -- +18863
Lumos Networks -- 9529 -- +19529