Baldwin Telcom Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Baldwin Telcom -- 2459 -- +12459
Baldwin Telcom -- 3033 -- +13033
Baldwin Telcom -- 3301 -- +13301
Baldwin Telcom -- 3356 -- +13356
Baldwin Telcom -- 5091 -- +15091
Baldwin Telcom -- 5253 -- +15253
Baldwin Telcom -- 5261 -- +15261
Baldwin Telcom -- 5842 -- +15842
Baldwin Telcom -- 6375 -- +16375
Baldwin Telcom -- 6389 -- +16389
Baldwin Telcom -- 6727 -- +16727
Baldwin Telcom -- 6868 -- +16868
Baldwin Telcom -- 7115 -- +17115
Baldwin Telcom -- 7210 -- +17210
Baldwin Telcom -- 7584 -- +17584
Baldwin Telcom -- 7747 -- +17747
Baldwin Telcom -- 8074 -- +18074
Baldwin Telcom -- 8443 -- +18443
Baldwin Telcom -- 8514 -- +18514
Baldwin Telcom -- 8602 -- +18602
Baldwin Telcom -- 8683 -- +18683
Baldwin Telcom -- 8744 -- +18744
Baldwin Telcom -- 8886 -- +18886
Baldwin Telcom -- 9070 -- +19070
Baldwin Telcom -- 9891 -- +19891