ATMC Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

ATMC -- 2678 -- +12678
ATMC -- 3049 -- +13049
ATMC -- 3112 -- +13112
ATMC -- 3113 -- +13113
ATMC -- 3895 -- +13895
ATMC -- 4444 -- +14444
ATMC -- 4465 -- +14465
ATMC -- 4500 -- +14500
ATMC -- 4633 -- +14633
ATMC -- 5137 -- +15137
ATMC -- 5229 -- +15229
ATMC -- 5250 -- +15250
ATMC -- 6627 -- +16627
ATMC -- 6817 -- +16817
ATMC -- 7731 -- +17731
ATMC -- 8038 -- +18038
ATMC -- 8299 -- +18299
ATMC -- 8540 -- +18540
ATMC -- 8606 -- +18606
ATMC -- 9413 -- +19413
ATMC -- 9820 -- +19820