iWireless Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

iWireless -- 2780 -- +12780
iWireless -- 3139 -- +13139
iWireless -- 4530 -- +14530
iWireless -- 5027 -- +15027
iWireless -- 5274 -- +15274
iWireless -- 5421 -- +15421
iWireless -- 5830 -- +15830
iWireless -- 6641 -- +16641
iWireless -- 6672 -- +16672
iWireless -- 6763 -- +16763
iWireless -- 7341 -- +17341
iWireless -- 7676 -- +17676
iWireless -- 8109 -- +18109
iWireless -- 8825 -- +18825
iWireless -- 9109 -- +19109
iWireless -- 9541 -- +19541
iWireless -- 9635 -- +19635