Itel UTel Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Itel UTel -- 2562 -- +12562
Itel UTel -- 2773 -- +12773
Itel UTel -- 2893 -- +12893
Itel UTel -- 3373 -- +13373
Itel UTel -- 3679 -- +13679
Itel UTel -- 4020 -- +14020
Itel UTel -- 4050 -- +14050
Itel UTel -- 4886 -- +14886
Itel UTel -- 5335 -- +15335
Itel UTel -- 6290 -- +16290
Itel UTel -- 6358 -- +16358
Itel UTel -- 7121 -- +17121
Itel UTel -- 7147 -- +17147
Itel UTel -- 7415 -- +17415
Itel UTel -- 7439 -- +17439
Itel UTel -- 7451 -- +17451
Itel UTel -- 7600 -- +17600
Itel UTel -- 7604 -- +17604
Itel UTel -- 8030 -- +18030
Itel UTel -- 8341 -- +18341
Itel UTel -- 9190 -- +19190
Itel UTel -- 9325 -- +19325