Ironton Telephone Company Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Ironton Telephone Company -- 2017 -- +12017
Ironton Telephone Company -- 2186 -- +12186
Ironton Telephone Company -- 2203 -- +12203
Ironton Telephone Company -- 2966 -- +12966
Ironton Telephone Company -- 3309 -- +13309
Ironton Telephone Company -- 3862 -- +13862
Ironton Telephone Company -- 4497 -- +14497
Ironton Telephone Company -- 5019 -- +15019
Ironton Telephone Company -- 5374 -- +15374
Ironton Telephone Company -- 5391 -- +15391
Ironton Telephone Company -- 7014 -- +17014
Ironton Telephone Company -- 8011 -- +18011
Ironton Telephone Company -- 8124 -- +18124
Ironton Telephone Company -- 9010 -- +19010
Ironton Telephone Company -- 9091 -- +19091
Ironton Telephone Company -- 9128 -- +19128
Ironton Telephone Company -- 9472 -- +19472
Ironton Telephone Company -- 9786 -- +19786