Integra Telecom Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Integra Telecom -- 2715 -- +12715
Integra Telecom -- 2786 -- +12786
Integra Telecom -- 2789 -- +12789
Integra Telecom -- 3207 -- +13207
Integra Telecom -- 3477 -- +13477
Integra Telecom -- 4147 -- +14147
Integra Telecom -- 4637 -- +14637
Integra Telecom -- 4746 -- +14746
Integra Telecom -- 5174 -- +15174
Integra Telecom -- 5546 -- +15546
Integra Telecom -- 6331 -- +16331
Integra Telecom -- 6373 -- +16373
Integra Telecom -- 6410 -- +16410
Integra Telecom -- 7507 -- +17507
Integra Telecom -- 7766 -- +17766
Integra Telecom -- 7834 -- +17834
Integra Telecom -- 8668 -- +18668
Integra Telecom -- 8669 -- +18669
Integra Telecom -- 9518 -- +19518
Integra Telecom -- 9655 -- +19655
Integra Telecom -- 9840 -- +19840