Horizon Telcom Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Horizon Telcom -- 2458 -- +12458
Horizon Telcom -- 2497 -- +12497
Horizon Telcom -- 3189 -- +13189
Horizon Telcom -- 3260 -- +13260
Horizon Telcom -- 4289 -- +14289
Horizon Telcom -- 5127 -- +15127
Horizon Telcom -- 5651 -- +15651
Horizon Telcom -- 5658 -- +15658
Horizon Telcom -- 5780 -- +15780
Horizon Telcom -- 5815 -- +15815
Horizon Telcom -- 6211 -- +16211
Horizon Telcom -- 6628 -- +16628
Horizon Telcom -- 7000 -- +17000
Horizon Telcom -- 7116 -- +17116
Horizon Telcom -- 7294 -- +17294
Horizon Telcom -- 7725 -- +17725
Horizon Telcom -- 9013 -- +19013
Horizon Telcom -- 9140 -- +19140
Horizon Telcom -- 9293 -- +19293
Horizon Telcom -- 9445 -- +19445
Horizon Telcom -- 9719 -- +19719