Helio Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Helio -- 2085 -- +12085
Helio -- 2403 -- +12403
Helio -- 2732 -- +12732
Helio -- 2819 -- +12819
Helio -- 3341 -- +13341
Helio -- 3682 -- +13682
Helio -- 4170 -- +14170
Helio -- 4601 -- +14601
Helio -- 5710 -- +15710
Helio -- 5727 -- +15727
Helio -- 5805 -- +15805
Helio -- 6008 -- +16008
Helio -- 6548 -- +16548
Helio -- 7296 -- +17296
Helio -- 7492 -- +17492
Helio -- 7892 -- +17892
Helio -- 8459 -- +18459
Helio -- 9241 -- +19241
Helio -- 9409 -- +19409
Helio -- 9702 -- +19702