FamilyTalk Wireless Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

FamilyTalk Wireless -- 2037 -- +12037
FamilyTalk Wireless -- 2296 -- +12296
FamilyTalk Wireless -- 2400 -- +12400
FamilyTalk Wireless -- 2501 -- +12501
FamilyTalk Wireless -- 2891 -- +12891
FamilyTalk Wireless -- 3256 -- +13256
FamilyTalk Wireless -- 3485 -- +13485
FamilyTalk Wireless -- 3581 -- +13581
FamilyTalk Wireless -- 4768 -- +14768
FamilyTalk Wireless -- 5215 -- +15215
FamilyTalk Wireless -- 6017 -- +16017
FamilyTalk Wireless -- 6474 -- +16474
FamilyTalk Wireless -- 7031 -- +17031
FamilyTalk Wireless -- 7374 -- +17374
FamilyTalk Wireless -- 7594 -- +17594
FamilyTalk Wireless -- 8172 -- +18172
FamilyTalk Wireless -- 8181 -- +18181
FamilyTalk Wireless -- 8637 -- +18637
FamilyTalk Wireless -- 8885 -- +18885
FamilyTalk Wireless -- 9083 -- +19083
FamilyTalk Wireless -- 9123 -- +19123