Fairpoint Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Fairpoint -- 2439 -- +12439
Fairpoint -- 2907 -- +12907
Fairpoint -- 2931 -- +12931
Fairpoint -- 2939 -- +12939
Fairpoint -- 3475 -- +13475
Fairpoint -- 3496 -- +13496
Fairpoint -- 3823 -- +13823
Fairpoint -- 4101 -- +14101
Fairpoint -- 4570 -- +14570
Fairpoint -- 5437 -- +15437
Fairpoint -- 6284 -- +16284
Fairpoint -- 7339 -- +17339
Fairpoint -- 7551 -- +17551
Fairpoint -- 7703 -- +17703
Fairpoint -- 7860 -- +17860
Fairpoint -- 8340 -- +18340
Fairpoint -- 8380 -- +18380
Fairpoint -- 8408 -- +18408
Fairpoint -- 9021 -- +19021
Fairpoint -- 9135 -- +19135
Fairpoint -- 9285 -- +19285
Fairpoint -- 9392 -- +19392